Get Adobe Flash player

สภาภิบาล

เยาวชนวัดแม่พระฟาติมา

เยาวชนวัดแม่พระฟาติมา

ท่านจะรู้จักเขาได้จากผลงานของเขา มีใครบ้างเก็บผลองุ่นจากต้นหนาม หรือเก็บผลมะเดื่อจากพงหนามในทำนองเดียวกันต้นไม้พันธุ์ดีย่อมให้ผลดี ต้นไม้พันธุ์เลวย่อมให้ผลเลว ต้นไม้พันธุ์ดีจะเกิดผลเลวมิได้ และต้นไม้พันธุ์เลวก็ไม่อาจเกิดผลดีได้ มธ.7:16-18

เมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปต้นไม้เล็ก ๆ ก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ๆ ณ วัดแม่พระฟาติมา แห่งนี้มีต้นไม้มากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ออกดอกออกผลให้ร่มเงาสร้างวิสัยทัศน์ดี ๆ ให้กับสถานที่แห่งนี้หยั่งราก ลึกลงไปบนผืนดินเปรียบเสมือน ความผูกพัน ของเหล่าสัตบุรุษที่มีให้กับวัด วัดคือสถานที่ ๆ หนึ่งสัตบุรุษที่รวมตัวกันเป็นองค์กรต่าง ๆ เพื่องานของวัดคือต้นไม้ที่รายล้อมอยู่ในบริวเณวัดเพื่อเสียสละตนทำงานของพระทำให้วัดเป็นวัดเป็นศาสนสถานที่สมบูรณ์แบบ

พวกลูกเยาวชนเอง ก็เป็นหนึ่งในต้นไม้เหล่านั้นหากแต่ยังเป็นแค่ต้นไม้เล็ก ๆ ที่ไม่ได้ใหญ่โต เป็นองค์กรเล็กที่เริ่มจากการเป็นเพียงเด็กเล็ก ๆ ที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัดได้เจอกับเพื่อพี่น้องวัยใกล้ ๆ กันได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างร่วมกัน เริ่มจากการเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมจนกลายเป็นเยาวชนในปัจจุบันภายใต้การนำของคุณพ่อและเยาวชนรุ่นพี่ที่ตอนนี้เติบโตไปเป็นต้นไม้ใหญ่แล้ว พวกเราลูก ๆ เยาวชนมีหน้าที่ไม่มากมายเป็นหน้าที่เล็ก ๆ ที่นำเรามารวมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ ในโครงการออกเยี่ยมต่าง ๆ การจัดกิจกรรมในงานคริสต์มาส กิจกรรมถนัดของพวกเราล้วนเป็นการมอบความสุขให้กับผู้อื่นด้วยการเล่นสนุก หากแต่แรกมาด้วยการเสียสละของพวกเราเป็เพียงเบื้องหลังในงานต่าง ๆ ก็เช่นกัน แม้จะไม่มีใครเห็นแต่พระเจ้าเห็นนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับต้นไม้เล็ก ๆ อย่างพวกเรา

สำหรับเยาวชนก็คือวัยรุ่น วัยรักสนุกอย่างเราโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันช่างยากเย็นเหลือเกินกับการเอาชนะสิ่งเร้ารอบตัวสิ่งยั่วยุที่นำพาพวกเราออกห่างจากวัดจากพระเจ้า หลายครั้งที่เราทิ้งหน้าที่ของตนเองหันหลังให้วัดเบื่อหน่ายกับการเสียสละตนเองเพื่องานของพระจนเกือบจะกลายเป็นต้นไม้เลวที่ให้ผลเลว แต่ด้วยความผูกพันที่มีต่อวัดแม่พระฟาติมาแห่งนี้ที่หยั่งรากลึกลงจิตใจคอยย้ำเตือนพวกลูก ๆ ให้ตระหนักเสมอว่าพวกลูกเติบโตมาจากต้นไม้พันธุ์ดีเป็นผลดีจากเยาวชนรุ่นก่อนและดึงตัวกลับมา กลับมาเป็นกำลังให้วัดแห่งนี้อีกครั้งและจะยังคงอยู่ต่อไปเพื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เหมือนกับต้นไม้อื่น ๆ จากในอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่คู่กับวัดแห่งนี้ไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่พวกลูกจะทำได้ไม่ว่าจะเป็น หกสิบ ปีผ่านมา หรือ อีกกี่ปีที่จะผ่านไปตามกำลังเล็ก ๆ ของเราเหล่าเยาวชนวัดองค์กรเล็ก ๆ ต้นไม้เล็ก ๆ

– ลูก ๆ เยาวชน –

คณะขับร้อง

“พวกเราอยากให้มีจำนวน สมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะ ๆ และอยู่ทำงานด้วยกันไปนาน ๆ
ดำรงไว้ซึ่งพันธกิจของคณะฯ คือ การขับร้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระเป็นเจ้าอย่างดีที่สุด
ตามกำลังความสามารถของแต่ละคน”
– หัวหน้าคณะขับร้องฯ

คณะขับร้องวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง FATIMA CHOIR

เมื่อปี ค.ศ. 2000 คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ได้รวบรวมสัตบุรุษที่อาศัยอยู่ในละแวกวัดและเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะภคินีศรีชุมพาบาล มาซ้อมขับร้องเพลงสำหรับพิธีมิสซาในวันฉลองแห่แม่พระฯ ทุก ๆ วันที่ 13 ของเดือน คุณพ่อฯ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมด้วยตนเองจนกระทั่งได้รับคำสั่งไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลี

คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (เจ้าอาวาสช่วง ค.ศ. 2000-2005) และ คุณทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์ หัวหน้าคณะฯ ได้เชิญ คุณอัศวิน ดุษฎีอิสริยะวงศ์ อดีตผู้ฝึกสอนคณะขับร้องที่อาสนวิหารอัสสัมชัญมาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับทางคณะฯ จนสามารถพัฒนารูปแบบการร้องเป็น 4 แนว (SATB) และ คณะฯ ยังได้เริ่มมีกิจกรรมการร้องเพลงตามบ้านในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพอีกด้วย

คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ (เจ้าอาวาสช่วง ค.ศ. 2005-2009) ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานแบบวงประสานเสียงมาตรฐาน มีโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ทั้งการศึกษา จากสถาบันภายนอก และการสัมมนาประจำปี นอกจากนั้นยังริเริ่มกิจกรรมร้องเพลงอวยพรให้กับสัตบุรุษก่อนมิสซาในคืนวันเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพ

คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ (เจ้าอาวาสช่วง ค.ศ.2009)
เพิ่มการพัฒนาศักยภาพในการขับร้องของสมาชิก ด้วยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำเพิ่มเติม

คุณพ่อปิยะ โรจนมารีย์วงศ์ (เจ้าอาวาสช่วง ค.ศ.2009-2010)
นำเพลงภาษาลาตินมาใช้ในพิธีมิสซาในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของวัด โดยท่านเป็นผู้ฝึกสอนและกำกับจังหวะด้วยตนเอง

คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ (เจ้าวาสช่วง ค.ศ.2010-2015)
เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกระหว่างซ้อมเสมอ ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของสมาชิกด้วยการใช้ตำราในการฝึกซ้อมจากต่างประเทศ

กลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อดำเนินกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ ของวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ ระดับเขต
  และ ระดับอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ

โครงการ

 • ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 • การแสดงรื่นเริง
 • เยี่ยมสมาชิกผู้เจ็บป่วย
 • ร่วมมิสซาและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ
 • สวดอุทิศให้สมาชิกผู้ล่วงลับ
 • โครงการ-ร่วมงานกับสภาภิบาลวัด
 • ร่วมกิจกรรมระดับเขต 2 และ ประเทศอบรม-สัมมนา-ฟื้นฟูจิตใจ
 • มอบของที่ระลึกวันเกิด
 • พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์
 • สรรหาบุคคลตัวอย่าง
 • โครงการ ลงขันวันละบาท

คณะนักธุรกิจแม่พระฟาติมา

คณะนักธุรกิจแม่พระฟาติมา

เริ่มก่อตั้งคณะ ชมรม น.ธ.ค. วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ได้ก่อตั้งมานาน 10 ปี สมัย คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ เป็นเจ้าอาวาส วัดแม่พระฟาติมา โดยมติที่ประชุมใหญ่ระดับชาติให้มีการขยายงานของชมรม น.ธ.ค. ลงสู่ระดับวัดโดยกำหนดให้วัดแม่พระฟาติมา เป็นจุดเริ่มต้น เพราะเห็นว่า วัดแม่พระฟาติมา เป็นวัดที่มีสัตบุรุษเป็นนักธุรกิจ ที่มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น อย่างเข็มแข็ง โดย ก่อตั้งครั้งแรกมี สมาชิก 12 ท่าน คุณโชคชัย เจนผาสุก เป็นประธาน ได้มีการ ประสานงานระหว่างคณะวัดแม่พระฟาติมา และ ระดับชาติมาตลอด สมาชิก น.ธ.ค. วัดแม่พระฟาติมา ได้ร่วมมือสนับสนุนกิจการของวัด เป็นอย่างดีโอกาสที่วัดแม่พระฟาติมาฉลองครบรอบ 60 ปี คณะ น.ธ.ค. ขอแสดงความยินดี และ ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ และจะขอร่วมมือกิจการของวัด ตลอดเสมอไป

จุดประสงค์

 1. เพื่อเป็นศูนย์รวมพบปะสังสรรค์ และรวมพลังของนักธุรกิจคาทอลิก
 2. เพื่อดำเนินการ และ ประสานสัมพันธ์ด้านธุรกิจร่วมกัน ในกลุ่มคาทอลิก
 3. เพื่อส่งเสริมจิตตารมณ์คริสตชน และชีวิตคริสตชนในตัวนักธุรกิจคาทอลิกเอง ให้เข็มแข็งจิตตารมณ์พระวรสาร
  ด้วยรักและรับใช้

คณะฆราวาสศรีชุมพาบาล

คณะฆราวาสศรีชุมพาบาลที่ฟาติมาดินแดง
ค.ศ.1993-2017 (24 ปี)

คณะฆราวาสศรีชุมพาบาลสากลเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของครอบครัวของคณะศรีชุมพาบาลซึ่ง
นักบุญมารีอายูเฟรซีอา แพลเลทิเอร์ เป็นผู้ก่อตั้ง มีต้นกำเนิดที่ประเทศชาวฝรั่งเศสศูนย์กลางใหญ่อยู่ที่กรุงโรม
และมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก

คณะฆราวาสศรีชุมพาบาลในประเทศไทย เริ่มต้นจากการมองเห็นบทบาทของฆราวาสในพระศาสนจักรโอกาสของฆราวาสที่จะมีส่วนร่วมในงานของคณะโดยยึดจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ มารีอา ยูเฟรซีอา แพเลทิเอร์ ที่ว่า “บุคคลเดียวมีค่ามากกว่าโลกทั้งโลก” และตระหนักถึงความกระตือรือร้นที่จะนำวิญญาณให้รอด ซิสเตอร์ หลุยส์ ฮอร์แกน ซึ่งเป็นจิตตาธิการท่านแรกร่วมกับบรรดาซิสเตอร์ได้เริ่มให้การอบรมฆราวาสที่มาสมัครเป็นรุ่นแรกใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2536 และได้รับรองเข้าเป็นสมาชิกในฆราวาสศรีชุมพาบาลใน วันที่ 4 สิงหาคม 2536 จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ที่คณะภคินีศรีชุมพาบาลดินแดง กรุงเทพฯ และมีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกต่อมาทุกปี ปัจจุบันเราเปลี่ยนชื่อเป็นฆราวาสผู้ร่วมงาน มีสมาชิก จำนวนมากกว่า 100 คน ทั้งคนไทย และ ต่างชาติ ร่วมกับคณะภคินีศรีชุมพาบาล

วัตถุประสงค์ของคณะฆราวาสศรีชุมพาบาล

 1. เพื่อตอบสนองกระแสเรียกความรักของพระในฐานะคริสตชนในคณะศรีชุมพาบาล
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ฆราวาสมีบทบาทในการสนับสนุนงานของคณะศรีชุมพาบาล
 3. เพื่อฆราวาสศรีชุมพาบาลมีส่วนร่วมในงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร

พันธกิจของคณะ

 • ร่วมงานกับคณะภคินีศรีชุมพาบาลในที่่ต่าง ๆ ในประเทศไทย
  – เยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำหญิง คลองเปรม ปี 1995 อบรมด้านศาสนนา เสริมความศรัทธา เพิ่มพลังใจ
  – เยี่ยมผู้ต้องขังก่อนได้รับการพ้นโทษที่ เรือนจำนครปฐม มีการอบรมให้ข้อคิดเพื่อใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อต้องกลับไปอยู่ในสังคม จัดเกมส์ นันทนาการ เลี้ยงอาหารสร้างขวัญและกำลังใจ
  – ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ “เพื่อนศรีชุมพาบาล” ปี 2001 ให้คำปรึกษาช่วยคิดแก้ปัญหา หญิงชาย ที่มาทำงานในกรุงเทพมหานคร
  – “ห้องพักใจ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 โดยใช้สถานที่ในห้องเล็ก ๆ บริเวณโรงรถของบ้านพักพระสงฆ์ จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาในชีวิต มีความทุกข์ใจ ในการดำเนินชีวิต
 • คนป่วยโรคเอดส์ เชียงราย หนองคาย
 • บ้านมารีย์เซนเตอร์ก่อตั้งประมาณ ปี 2003 โดยเช่าบ้านหลังหนึ่ ที่อยู่ซอยกลางหลังวัดแม่พระฟาติา ช่วยเหลือจัดหางานให้กับคนที่เดือดร้อน ต้องการหางานทำหรือเด็กจากต่างจังหวัด อำนวยความสะดวกเรื่องที่พักจัดหางานที่เหมาะสมให้ทำ ช่วยบรรเทาใจ เมื่อประสบปัญหา ช่วยให้ได้รับความยุติธรรมเรื่องค่าแรงงาน (เริ่มที่ฟาติมา กรุงเทพฯ – ปัจจุบัน ภูเก็ต)

สัมมนาผู้ใช้แรงงานเยาวชนชาย -หญิง ที่อพยพมาทำงานในกรุงเทพฯ เพื่อเขาจะได้รู้จักกันและกัน รับฟังเรื่องที่ควรรู้ เช่น กฎหมายแรงงาน การค้ามนุษย์ ภัยในสังคม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกัน บรรยากาศ สนุกสนาน รื่นแรง

สอนอาชีพ วันอาทิตย์ ใช้บริเวณ ข้างวัด สอนให้ใช้วัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์

สอนเด็กชุมชน เกิดขึ้นในปี 2003 เช่นกัน ภายใต้การดำเนินการของ คุณดิษพงษ์ รักมนุษย์ จากการที่ออกเยี่ยมชุมชน พบเห็นสภาพชีวิตเด็กชุมชนยากจน ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือถึงขั้นสูงสุด และที่สำคัญพบเด็กสาวจำนวนมาก ที่มีบุตรก่อนวัยอันสมควร สร้างปัญหามากมายกับชีวิต

การนำเด็กชุมชนออกมาเรียนข้างนอกสอนวิชาต่าง ๆ เป็นการเพิ่มเติมความรู้จากที่โรงเรียนควบคู่กับการสอนจริยธรรม คุณธรรม ไปด้วยกัน รวมทั้งการสอนคำสอนเบื้องต้นการให้เด็ก ๆ ได้มีโกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมและร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์สร้างคริสตชนรุ่นใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เยี่ยม ช่วยเหลือ ดูแล ให้อาหาร นม แก่ ผู้ป่วย ทารก คนชรา คนพิการ

ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ทำควบคู่กับการสอนเด็กชุมชน ในช่วงปีนั้นมีผู้ลี้ภัยมากมายเข้ามาขอความช่วยเหลือ ทุกวันอาทิตย์จะมีการแจกข้าวและอาหารช่วยเหลือเบื้องต้นมีการออกเยี่ยมเยือนถึงที่อยู่ด้วย ปัจจุบันช่วย 3 ครอบครัว

สวนผึ้ง เริ่มโครงการในปี 2009 เป็นกิจกรรมนอกสถานที่ นำความรักและสันติสุขของวันพระคริสตสมภพ แก่เด็กชาวเขา จัดเลี้ยงทำกิจกรรมนันทนาการ เริ่มครั้งแรก ที่ วัดแม่พระฟาติมา ห้วยหลุม ต่อมา บ้านธารหทัย บ้านเด็กกำพร้า ที่อำเภอสวนผึ้ง และที่ชุมชนคริสตชน ชาวปะกายอ บริเวณใกล้รีสอร์ทที่พัก ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม เป็นโครงการที่จัดทำประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ต้นเดือนธันวาคม มีผู้ให้ความสนับสนุนร่วมเดินทางเป็นจำนวนมากพอสมควรในแต่ละปี และไม่ได้จำกัดเฉพาะสมาชิกของคณะเท่านั้นแต่ได้เชิญชวนสัตบุรุษทุกท่านที่สนใจไปร่วมด้วย

มิตรสนิทคริสตชน ก่อตั้งในปี 2011 โดย คุณดิษพงษ์ รักมนุษย์ วัตถุประสงค์สร้างเสริมความรักความเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับคริสตชนรับศีลล้างบาปในแต่ละปี เพราะจากการที่ได้เห็นกลุ่มคริสตชนที่ล้างบาปของทุกปี หลาย ๆ คนหายไปจากวัดขาดการติดต่อ หรือ มาวัดแต่ไม่รู้จักใคร การจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มคริสตชนกลุ่มใหม่ ได้มีกลุ่มเพื่อนของตัวเองมีการพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมเสริมศรัทธาด้วย จะมีการประชุมทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน และมีการพาไปร่วมกิจกรรมที่สวนผึ้งด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อเจ้าวัดตลอดมา ปัจจุบันกลุ่มคริสตชนนี้ได้ขยายและเติบโตพอสมควร

พันธกิจฝ่ายจิต

 • ประชุมทุกเดือน ส่งเสริมความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท ศึกษาพระวาจา คำสอนของท่านนักบุญยูเฟรเซีย เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 • เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจปีละครั้ง
 • เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหม่ – เยาวชนริมคลองสามเสน

คณะวินเซนแม่พระฟาติมา

คณะวินเซนแม่พระฟาติมา

สมาคม นักบุญวินเซน เดอ ปอล แห่งประเทศไทย ได้องค์กร มาขยายงาน ตั้งคณะ ที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
โดย คุณแสวง เสนะวีณิน สมัยที่ คุณพ่อ เอมิล แวร์ดิแอร์ เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
เริ่มก่อตั้งคณะ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 1961

โดยมีสมาชิก เริ่มแรก 5 คน

 1. คุณจำลอง เจริญประกอบ (ประธาน)
 2. คุณจำรูญ เจริญประกอบ (รองประธานที่ 1)
 3. คุณอรรถ มาลาวาลย์ (รองประธานที่ 2)
 4. คุณวิเชียร อิสริยคุณากร (เหรัญญิก)
 5. คุณจรูญ อิสริยคุณากร (ช่วยเหรัญญิก)

คณะกรรมการ (ปัจจุบัน) คุณพ่อเปโตร วิทยา แก้วแหวน – จิตตาธิการ

 1. ซ.สุพรรณี มาลาวาลย์ (ประธาน)
 2. บ.สิทธิชัย เจนผาสุก (รองประธาน)
 3. บ.ประสพจิต นิ่มอนงค์ (เลขาฯ)
 4. ซ.จิณนีย์ เจนผาสุก (เหรัญญิก)
 5. บ.จรูญ อิสริยาคุณากร (งานคู่คณะ)
 6. ซ.นิตยา มาลาวาลย์ (ประชาสัมพันธ์)

กิจกรรม – ดำเนินกงานตามตั้งโครงการที่กำหนดไว้
งานหลัก

 1. ช่วยเหลือคนจน
 2. หาเงินสำหรับคณะฯ
 3. ออกเยี่ยมเยียน ตามบ้าน

จิตตารมณ์ “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ.25:40)

คณะแพร่ธรรม

คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา
The World Apostolate of Fatima

ประวัติคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมาเป็นองค์กรฆราวาสแพร่ธรรมผู้ก่อตั้งคือ มงซินญอ แฮโรลต์ โคลแกน ทำกิจศรัทธาตามที่แม่พระขอร้องผ่านเด็ก 3 คน ที่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกส เมื่อปี 1917 คือสัญญาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อสันติภาพ คุณชะลอ วรรณประทีป นำเข้ามาในประเทศไทย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ประภาสให้วัดแม่พระฟาติมา เป็นศูนย์กลางของคณะ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 1993 โดยให้ คุณพ่อเจ้าอาวาส เป็นจิตตาธิการ

พันธกิจ
1.อย่าทำให้พระเจ้าขัดเคืองพระทัยอีก
2.ตัวท่านต้องกลับใจ
3.สวดสายประคำเพื่อสันติภาพในโลก
4.สวมสายจำพวกแม่พระแสดงว่าได้ถวายตัวแด่แม่พระ
5.สวดภาวนาและพลีกรรมเพื่อคนบาป
6.ทำการชดเชยบาปต่อพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทและต่อดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (ทำวันเสาร์ต้นเดือนติดต่อกัน 5 ครั้ง)
7.ส่งเสริมคำสอนที่ถูกต้องของพระศาสนจักร และยึดมั่นในพระวรสาร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อคนบาปกลับใจ
2.เพื่อสันติภาพในโลก
3.เพื่อเผยแผ่สารของแม่พระฟาติมา ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
4.อ่านพระวรสารและเผยแผ่พระวาจา

คณะกรรมการปัจจุบัน

 • คุณพ่อ เปโตร วิทยา แก้วแหวน (จิตตาธิการ)
 • คุณยุพดี ยินดีคุณ (ประธาน)
 • และ คณะกรรมการอีก 10 ท่าน ประชุมทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน
 • คณะมีกิจศรัทธา ทุกวันที่ 13 ของเดือน เวลา 15.00 น. และ ทุกวันเสาร์ต้นเดือน เวลา 18.00 น. ที่วัดแม่พระฟาติมา

คณะคูร์ซิลโล

คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา

วัตถุประสงค์
เป็นองค์กรฆราวาสที่ฝึกอบรมคริสตชนให้เป็นผู้นำในการแพร่ธรรม มุ่งเน้นความจงรักภักดีต่อองค์พระเยซูเจ้า โดยทางศีลมหาสนิท เพื่อเป็นแรงจูงใจในการ “รักและรับใช้” ผู้อื่นตามควรแก่สถานะ และ สภาแวดล้อม

หน้าที่ภารกิจที่ปฏิบัติในปัจจุบัน
จัดการอบรมคริสตชน ตามวัตถุประสงค์ เรียกว่า การอบรมคูร์ซิลโล (Cursillos Weekend) และ การฟื้นฟูจิตใจสมาชิก (Post Cursillos) ตามที่ฝ่าย พื้นฟูจิตใจ หรือ คณะกรรมการระดับสังฆมณฑล จะกำหนด
นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมสมาชิกให้เป็นวิทยากร และเจ้าหน้าที่ สำหรับการอบรมด้วย

จิตตารมณ์ “รักและรับใช้”

คณะอัศวินแห่งศิลมหาสนิท

คณะอัศวินแห่งศิลมหาสนิท
กลุ่มวัดแม่พระฟาติมา

เริ่มตั้งขึ้น โดย เทเรซา ดาว หวูถิ (สมาชิดเดิมของกลุ่มอาสนวิหารอัสสัมชัญ)

สมัย คุณพ่อ ยอห์น ชุมภา คูรัตน์

ต่อมาในสมัย คุณพ่อ ยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ

ได้มีการปฏิญาณตนและรับเข็มของสมาชิกครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1999

จิตตารมณ์ “ศรัทธาเป็นพิเศษต่อศีลมหาสนิท”

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้คาทอลิกชายและหญิงมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นพิเศษต่อองค์พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท
2.เผยแผ่ขยายกิจการของคณะฯ
3.ประกาศความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์
4.ให้มวลสมาชิกได้พบปะสังสรรค์ เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์พระคริสตเจ้า

ประโยชน์ที่ได้รับ
สมาชิก จะได้รับผลบุญกุศล จากการภาวนา ของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน และการขอมิสซาบูชาขอบพระคุณ ให้สมาชิกและครอบครัว ทั้งในยามที่มีชีวิต และ ถึงแก่กรรม เป็นประจำทุกเดือน สมาชิกจะได้รับการเพิ่มพูนความรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตามหลักพระวรสาร สมาชิก จะได้รับการอบรมฟื้นฟูจิตใจ รื้อฟื้นคำปฏิญาณตน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะจัดขึ้น เช่น แสวงบุญร่วมกัน ฯลฯ

คณะกรรมการปัจจุบัน

 • ประธาน มารีอา ยออันนา ศุภรดา เกาะสุวรรณ์
 • รองประธานที่ 1 เทเรซา บุญสาย ธีรานุสนธิ์
 • รองประธานที่ 2 เทเรซา อาภาภรณ์ กิจบำรุงรัตน์
 • เหรัญญิก มารีอา ยินดี พงศ์เชี่ยวบุญ
 • เลขานุการ เอลิซาเบ็ธ ศรัณย์พร เลาหศิริ
 • ปัจจุบัน มีสมาชิกที่ปฏิญาณตนและรับเข็มแล้ว 56 ท่าน

คณะพลมารีย์

คณะพลมารีย์
เปรสิเดียมราชินีนักบุญทั้งหลาย
วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

 • จิตตาธิการ คุณพ่อเปโตร วิทยา แก้วแหวน
 • ประธาน ซ.อังเยรา สุนันทา อรุณาพิริยะกุล
 • สมาชิกประจำการ จำนวน 8 ท่าน

งานหลัก

 • สวดสายประคำทุกวัน
 • ติดตามผู้ที่ห่างวัด
 • ออกเยี่ยมผู้ป่วย
 • ประชุมทุกวันอาทิตย์
 • ช่วยงานสภาวัด

ประโยชน์ของสมาชิก

 • เป็นการสวดร่วมบุญกุศล ตามจุดประสงค์ของแม่พระ
 • ได้ผลบุญจากกุศลรวม สำหรับตนเอง ทั้งชีวิตนี้ และชีวิตหน้า
ปีพระวาจาของพระเจ้า

Pope Visit Thailand

Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
ตารางมิสซา
วันธรรมดา (จันทร์-เสาร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน
เดินรูป 14 ภาค

ในภาพอาจจะมี 2 คน

คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม

ภาพในอดีต

บทเพลง Fatima Choir