Get Adobe Flash player

กลุ่มคริสตชน

เกณฑ์การเข้าพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน

เกณฑ์การเข้าพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน

ข. ระยะเวลาเรียนคำสอน
(Period of the Catechumenate)

14    พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในโอกาสนั้น ฝ่ายหนึ่งคือผู้สมัครมาชุมนุมกันต่อหน้าที่ประชุมเป็นครั้งแรก   แสดงความสมัครใจที่จะเรียนคำสอน อีกฝ่ายหนึ่งคือพระศาสนจักรเป็นผู้รับผู้สมัครในฐานะผู้มีความปรารถนาจะเป็นสมาชิก พระเป็นเจ้าประทานพระหรรษทานให้ เพราะเขาแสดงความปรารถนาอย่างเปิดเผยในพิธีนี้    พระศาสนจักรยอมรับและถวายเขาแด่พระเป็นเจ้าเป็นครั้งแรก

15    เพื่อที่จะปฏิบัติตามในขั้นนี้ได้ ผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นของชีวิตฝ่ายวิญญาณและรู้หลักเบื้องต้นของคำสอนคริสตชน (ดู งานธรรมทูต ข้อ 14) คือจะต้องมีความเชื่อแรกเริ่มที่เกิดขึ้นในเวลาก่อนเรียนคำสอน ต้องมีการกลับใจเบื้องต้นและความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าในองค์พระคริสต์ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นถึงการละทิ้งบาป ต้องเริ่มรู้จักภาวนาขอพระเป็นเจ้าช่วยบ่อยๆ และต้องเริ่มรู้จักจิตตารมณ์ของหมู่คริสตชน ด้วยการติดต่อกับพระสงฆ์หรือสมาชิกชุมชน ต้องสอนเขาเกี่ยวกับพิธีต้อนรับด้วย

16    ดังนั้น ก่อนที่จะประกอบพิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอนต้องมีช่วงเวลาเพียงพอสำหรับการประเมินจิตใจของผู้สมัครแต่ละคน ถ้าจำเป็นสำหรับการช่วยให้ผู้สมัครเกิดแรงดลใจและทัศนคติที่บริสุทธิ์ พระสงฆ์ผู้อบรมอาศัยผู้อุปถัมภ์ (ดู ข้อ 42)  ครูคำสอนและสังฆานุกรเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่วินิจฉัยเครื่องหมายภายนอก ซึ่งชี้บอกถึงสภาพจิตใจเหล่านี้   นอกจากนั้น พระสงฆ์ผู้อบรมยังมีหน้าที่ต้องระวังอย่าให้ผู้สมัครคนใดที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วมารับอีกครั้งหนึ่งโดยเหตุผลใดก็ตาม

(หนังสือพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน ข้อ 14-16)
ข้อมูลจาก : kamsonbkk.com

RCIA (พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก) คืออะไร

RCIA – Rite of Christian Initiation of Adults
(พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก)
คืออะไร

มารู้จัก RCIA

หลายวัดมีการจัดสอนคริสตศาสนธรรมแก่ผู้ใหญ่ที่สนใจชีวิตคริสตชน โดยจัดสอนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์  หรือในวันธรรมดา และพยายามปฏิบัติตามขั้นตอนและพิธีการตามที่       พระศาสนจักรพยายามรื้อฟื้นนำแบบสมัยแรกเริ่มมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันอีกครั้ง หลายวัดจัดพิธีศีลล้างบาปเสร็จแล้ว  ก็ไม่มีการติดตาม

เนื่องจากยุคแรกของการเริ่มศาสนาคริสต์ ผู้สนใจศาสนาต้องรับการอบรมเป็นระยะเวลา 2-3 ปี  ไม่รีบเร่งให้คนรับพิธีศีลล้างบาปมากๆ  หรือเป็นแค่พิธี แต่ตัวผู้สนใจยังไม่พร้อม ต่อมาในศตวรรษที่ 6 ผู้คนเริ่มยอมรับวิถีชีวิตแบบชาวคริสต์มากขึ้น ยิ่งเมื่อผู้นำครอบครัวหรือผู้นำหมู่บ้านศรัทธา  สมาชิกในครอบครัว  สมาชิกในหมู่บ้านก็รับความเชื่อตามผู้นำ  การเอาใจใส่อบรมคำสอนแบบเข้มข้นจึงลดลง  ยิ่งมีการโปรดศีลล้างบาปแก่เด็กทารกมากขึ้น การติดตามสอนคำสอนแก่พวกเขา เวลาที่โตขึ้นเป็นวัยรุ่น เป็นเยาวชน และเป็นผู้ใหญ่ก็ยิ่งลำบาก เพราะถือว่าการเรียนคำสอนเป็นเรื่องของเด็กๆ อีกทั้งหาเวลามาเรียนก็ยากขึ้น  การดำเนินชีวิตจึงไม่ลึกซึ้ง   อาจเป็นคริสตชนแต่ชื่อเท่านั้น  คริสตชนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์

ในการประชุมพระสังฆราช  ในสภาพระสังคายนาวาติกันที่ 2  (คศ. 1962-1965)  จึงได้มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข พิธีประกอบศีลล้างบาปผู้ใหญ่ กำหนดให้รื้อฟื้นการเตรียมเป็นคริสตชนสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็นหลายขั้นตอน  เพื่อให้เวลาเตรียมเป็นคริสตชน ต้องมีการอบรมอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  ดังที่สมณกระทรวงคารวกิจ ได้ประกาศใช้ พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rites of Christian Initiation of Adults ตัวย่อ คือ RCIA)  เมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1972  (30 ปีมาแล้วครับ)

กระบวนการรับผู้ใหญ่เป็นคริสตชน มี 7 ขั้นตอน
เป็นกระบวนการรับผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนคริสตศาสนธรรม และหากมีความพร้อม  ก็จะสมัครเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรคริสต์นิกายคาทอลิก

  • ผู้ใหญ่ที่ยังมิได้รับศีลล้างบาป
  • ผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาปของชาวคริสต์นิกายอื่นๆ
  • อาจเป็นผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาป แล้วแต่ยังมิได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก หรือศีลกำลัง

1. ระยะเวลาแห่งการประกาศข่าวดี เริ่มเรียนคริสตศาสนธรรม (มิถุนายน-พฤศจิกายน)
2. พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียน ในวันอาทิตย์แรกเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (อาทิตย์ปลายเดือนพฤศจิกายน)  ให้พี่น้องคริสตชนในวัดรู้จักด้วยการประกอบพิธีหลังบทเทศน์ในระหว่างมิสซา มีพี่เลี้ยง  (sponsor) และการมอบพระคัมภีร์ให้ผู้สมัคร
3. ระยะเวลาเรียนคำสอน ให้พัฒนาความเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้สัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าในองค์พระคริสต์
4. พิธีเลือกสรร เมื่อผู้สมัครพร้อมที่จะรับศีลแห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน จึงมีพิธีในวันอาทิตย์แรกเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรรับรองเขา  และเรียกเขาว่าคริสตังสำรอง  (Catechumens)
5. ระยะเวลาแห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ อยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรต 40 วัน  เป็นช่วงเวลาไตร่ตรองชีวิต  มีประกอบพิธีการพิจารณาความตั้งใจ  ในวันอาทิตย์ที่ 3,4 และ 5 เทศกาลมหาพรตตามความเหมาะสม  (กุมภาพันธ์-มีนาคม)
6. พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการรับเข้าเป็นคริสตชน ผู้ได้รับเลือกสรรจะได้รับศีลล้างบาป  ศีลกำลัง  และศีลมหาสนิทในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (Easter Vigil)
7. ระยะเวลาเป็นคริสตชนใหม่ (เมษายน -พฤษภาคม) ช่วงเทศกาลปัสกา (50 วัน) หลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน   ยังมีการพบปะเรียนคำสอนต่อเนื่องอีก 7 สัปดาห์  เขาจะได้รับประสบการณ์ใหม่ เป็นสมาชิกในชุมชนคริสตชน และร่วมมิสซากับพี่น้องคริสตชนในวันอาทิตย์

ข้อมูลจาก kamsonbkk.com

ปีพระวาจาของพระเจ้า

Pope Visit Thailand

Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
ตารางมิสซา
วันธรรมดา (จันทร์-เสาร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน
เดินรูป 14 ภาค

ในภาพอาจจะมี 2 คน

คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม

ภาพในอดีต

บทเพลง Fatima Choir