Get Adobe Flash player
02
kamsorn2020
mass
03


.: บทเทศน์ | Youtube Channel

.: ข่าวประชาสัมพันธ์ | Announcement
1) ขอเชิญพี่น้องที่มาร่วมพธิีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ ปฏิบัตติามข้อกำหนดที่ทาง
วัดได้ จัดไว้ อย่างเคร่งครัด ( ลงทะเบียน, วัดอุณหภูมิ, ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์,สวมหน้ากากอนามัย )

2) ขอเชิญร่วมเคารพศีลมหาสนิท โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณรอบ 09.00 น.

3) ของดมสิซาผู้สูงอายุในเดือนมิถุนายน (วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2020)

**ขอเชิญพี่น้องร่วมเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2020 **
15:00 น. เริ่มกิจกรรม
 สวดพระเมตตา, อ่าน -แบ่งปันพระวาจา
 แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อ โดย คุณพ่อยอห์น วชิชุกรณ์ เกตุภาพ
 สวดสายประค าโลกโดย คุณพ่อเปโตร ชวลติ กจิเจริญ
19:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อยอห์น วชิชุกรณ์ เกตุภาพ
** สามารถดูกำหนดการและข้อปฏิบัตได้ที่ฟาตมิาสารประจำ อาทิตย์นี้

ฟาติมาสาร (ออนไลน์ ) วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020 สมโภชพระจิตเจ้า
1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน ทางวัดจึงขอประกาศยกเลิกการฉลองวัดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2020 และ ขอความกรุณางดเดินทางมาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดแม่พระฟาติมาดินแดง ตามที่เคยประกาศมาก่อนหน้าที่ทั้งหมด
2.สัปดาห์แรกของเดือน คณะวินเซน เดอ ปอล รอรับธารน้ำใจจากพี่น้องเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
ขอพระเป็นเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของพี่น้อง
3.พระสงฆ์เข้าเงียบวันพุธที่ 11 ถึง วันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2020
ทางวัดของดมิสซาค่ำ (19.00น.) ในวันพุธที่ 11 มี.ค. ถึง มิสซาเช้า (06.15น.)
ในวันพฤหัสฯ ที่ 12 มี.ค.2020
4.กำหนดการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน (Love Me Love My God)
เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง เริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ถึง 24 เมษายน 2020
เวลา 08.30-12.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณครูจันทร์เพ็ญ / สำนักงานวัด
– เตรียมรับศีลมหาสนิทสำหรับนักเรียน จบชั้น ป.3 ในปีนี้
– เตรียมรับศีลกำลังสำหรับนักเรียน จบชั้น ป.6 ในปีนี้
– รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาปสำหรับนักเรียนจบชั้น ป.6 หรือ ผู้ที่ได้รับศีลกำลังแล้ว
5.เลื่อนการจัดอบรมผู้ช่วยพิธีกรรม เขต2 ในวันจันทร์ที่ 16 ถึง พุธที่ 18 มีนาคม 2020
และ ค่ายปัสกา ในวันพฤหัสฯ ที่ 19 ถึง อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
6.ขอเชิญผู้สูงอายุฟื้นฟูจิตใจร่วมกัน ณ วัดเซนต์จอห์น ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020
รถออกเวลา 07.30 น. ท่านใดสนใจสามารถลงชื่อได้ที่หน้าวัด หมดเขตลงชื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2020

.: ข้อกำหนดของพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องการจำคีลในเทศกาลมหาพรต
เพื่อพี่น้องจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต
ดังนั้น ขอให้พี่น้องได้ปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของพระศาสนจักร ดังต่อไปนี้
1.ตามบัญญัติของพระเป็นเจ้า คริสตชนทุกคนต้องชดเชยใช้โทษบาปของตนตามวิธีการของแต่ละคน
และเพื่อการปฏิบัติร่วมกัน จึงได้กำหนดวันชดเชยใช้โทษบาปซึ่งคริสตชนจะได้สวดภาวนา
ปฏิบัติกิจเมตตาปรานี และ ความรักเป็นพิเศษเสียสละตนเอง และทำหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์ (ม.1249)
2.ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต เป็นวันพลีกรรมในพระศาสนจักรทั่วไป (ม.1250)
3.ทุกวันศุกร์ตลอดปี ยกเว้นวันฉลองใหญ่ เป็นวันอดเนื้อ หรืออาหารอื่นตามข้อกำหนด
ของสภาพระสังฆราชฯ วันพุธรับเถ้าและวันศุกรศักดิ์สิทธิ์ เป็นวันอดเนื้อและอดอาหาร (ม.1251)
4.คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ คริสตชนทุกคนที่มี
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร
เป็นหน้าที่ของผู้อภิบาลและบิดามารดาที่จะต้องอบรมผู้น้อยที่ยังไม่ต้องถือกฎ
การอดเนื้อและอดอาหาร ให้เข้าใจจิตตารมณ์ของการพลีกรรม (ม.1252)
สำหรับประเทศไทย อาศัยอำนาจตามมาตรา 1253 ของกฎหมายพระศาสนจักร สภาพระสังฆราชฯ
จึงกำหนดวิธีการอดเนื้อและอดอาหาร ดังต่อไปนี้
การอดเนื้อ คือ
ก.อดเนื้อ
ข.ปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ อาทิ เดินรูป 14 ภาค เฝ้าศีลมหาสนิท สวดสายประคำ ฯลฯ
ค.ปฏิบัติกิจเมตตาปรานี เช่น ให้ทานคนจน เยี่ยมคนเจ็บป่วย ฯลฯ
ง.งดเว้นอาหาร หรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ อาทิ งดดื่มสุราและเบียร์ งดสูบบุหรี่
จ.รู้จักอดออม และละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ
การอดอาหาร หมายถึง การรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว

.: ประมวลภาพ | Gallery
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่ในร่ม
เดินรูป 14 ภาค + มิสซาวันอาทิตย์
(08-03-2020)
เรียนคำสอนผู้ใหญ่
(01-03-2020)
มิสซาวันอาทิตย์ – พิธีเลือกสรร
ผู้สมัครคริสตชน (01-03-2020)
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
เดินรูป 14 ภาค
(01-03-2020)
มิสซาวันพุธรับเถ้า
(26-02-2020)
มิสซาวันอาทิตย์ + โปรดเจิมศีล
ผู้สูงอายุ (23-02-2020)
| ภาพทั้งหมด |
ปีพระวาจาของพระเจ้า

Pope Visit Thailand

Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
ตารางมิสซา
วันธรรมดา (จันทร์-เสาร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน
เดินรูป 14 ภาค

ในภาพอาจจะมี 2 คน

คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม

ภาพในอดีต

บทเพลง Fatima Choir