Get Adobe Flash player

เกณฑ์การเข้าพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน

ข. ระยะเวลาเรียนคำสอน
(Period of the Catechumenate)

14    พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในโอกาสนั้น ฝ่ายหนึ่งคือผู้สมัครมาชุมนุมกันต่อหน้าที่ประชุมเป็นครั้งแรก   แสดงความสมัครใจที่จะเรียนคำสอน อีกฝ่ายหนึ่งคือพระศาสนจักรเป็นผู้รับผู้สมัครในฐานะผู้มีความปรารถนาจะเป็นสมาชิก พระเป็นเจ้าประทานพระหรรษทานให้ เพราะเขาแสดงความปรารถนาอย่างเปิดเผยในพิธีนี้    พระศาสนจักรยอมรับและถวายเขาแด่พระเป็นเจ้าเป็นครั้งแรก

15    เพื่อที่จะปฏิบัติตามในขั้นนี้ได้ ผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นของชีวิตฝ่ายวิญญาณและรู้หลักเบื้องต้นของคำสอนคริสตชน (ดู งานธรรมทูต ข้อ 14) คือจะต้องมีความเชื่อแรกเริ่มที่เกิดขึ้นในเวลาก่อนเรียนคำสอน ต้องมีการกลับใจเบื้องต้นและความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าในองค์พระคริสต์ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นถึงการละทิ้งบาป ต้องเริ่มรู้จักภาวนาขอพระเป็นเจ้าช่วยบ่อยๆ และต้องเริ่มรู้จักจิตตารมณ์ของหมู่คริสตชน ด้วยการติดต่อกับพระสงฆ์หรือสมาชิกชุมชน ต้องสอนเขาเกี่ยวกับพิธีต้อนรับด้วย

16    ดังนั้น ก่อนที่จะประกอบพิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอนต้องมีช่วงเวลาเพียงพอสำหรับการประเมินจิตใจของผู้สมัครแต่ละคน ถ้าจำเป็นสำหรับการช่วยให้ผู้สมัครเกิดแรงดลใจและทัศนคติที่บริสุทธิ์ พระสงฆ์ผู้อบรมอาศัยผู้อุปถัมภ์ (ดู ข้อ 42)  ครูคำสอนและสังฆานุกรเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่วินิจฉัยเครื่องหมายภายนอก ซึ่งชี้บอกถึงสภาพจิตใจเหล่านี้   นอกจากนั้น พระสงฆ์ผู้อบรมยังมีหน้าที่ต้องระวังอย่าให้ผู้สมัครคนใดที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วมารับอีกครั้งหนึ่งโดยเหตุผลใดก็ตาม

(หนังสือพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน ข้อ 14-16)
ข้อมูลจาก : kamsonbkk.com
ปีพระวาจาของพระเจ้า

Pope Visit Thailand

Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
ตารางมิสซา
วันธรรมดา (จันทร์-เสาร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน
เดินรูป 14 ภาค

ในภาพอาจจะมี 2 คน

คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม

ภาพในอดีต

บทเพลง Fatima Choir