Get Adobe Flash player

“พวกเราอยากให้มีจำนวน สมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะ ๆ และอยู่ทำงานด้วยกันไปนาน ๆ
ดำรงไว้ซึ่งพันธกิจของคณะฯ คือ การขับร้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระเป็นเจ้าอย่างดีที่สุด
ตามกำลังความสามารถของแต่ละคน”
– หัวหน้าคณะขับร้องฯ

คณะขับร้องวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง FATIMA CHOIR

เมื่อปี ค.ศ. 2000 คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ได้รวบรวมสัตบุรุษที่อาศัยอยู่ในละแวกวัดและเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะภคินีศรีชุมพาบาล มาซ้อมขับร้องเพลงสำหรับพิธีมิสซาในวันฉลองแห่แม่พระฯ ทุก ๆ วันที่ 13 ของเดือน คุณพ่อฯ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมด้วยตนเองจนกระทั่งได้รับคำสั่งไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลี

คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (เจ้าอาวาสช่วง ค.ศ. 2000-2005) และ คุณทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์ หัวหน้าคณะฯ ได้เชิญ คุณอัศวิน ดุษฎีอิสริยะวงศ์ อดีตผู้ฝึกสอนคณะขับร้องที่อาสนวิหารอัสสัมชัญมาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับทางคณะฯ จนสามารถพัฒนารูปแบบการร้องเป็น 4 แนว (SATB) และ คณะฯ ยังได้เริ่มมีกิจกรรมการร้องเพลงตามบ้านในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพอีกด้วย

คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ (เจ้าอาวาสช่วง ค.ศ. 2005-2009) ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานแบบวงประสานเสียงมาตรฐาน มีโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ทั้งการศึกษา จากสถาบันภายนอก และการสัมมนาประจำปี นอกจากนั้นยังริเริ่มกิจกรรมร้องเพลงอวยพรให้กับสัตบุรุษก่อนมิสซาในคืนวันเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพ

คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ (เจ้าอาวาสช่วง ค.ศ.2009)
เพิ่มการพัฒนาศักยภาพในการขับร้องของสมาชิก ด้วยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำเพิ่มเติม

คุณพ่อปิยะ โรจนมารีย์วงศ์ (เจ้าอาวาสช่วง ค.ศ.2009-2010)
นำเพลงภาษาลาตินมาใช้ในพิธีมิสซาในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของวัด โดยท่านเป็นผู้ฝึกสอนและกำกับจังหวะด้วยตนเอง

คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ (เจ้าวาสช่วง ค.ศ.2010-2015)
เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกระหว่างซ้อมเสมอ ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของสมาชิกด้วยการใช้ตำราในการฝึกซ้อมจากต่างประเทศ

ปีพระวาจาของพระเจ้า

Pope Visit Thailand

Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
ตารางมิสซา
วันธรรมดา (จันทร์-เสาร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน
เดินรูป 14 ภาค

ในภาพอาจจะมี 2 คน

คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม

ภาพในอดีต

บทเพลง Fatima Choir