Get Adobe Flash player
วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
.: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฟาติมาสาร [ออนไลน์] อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต (17-03-2019)
1.พลมารีย์ไทย ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมพิธีอาชีแอส ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019
มิสซาสาย เวลา 11.00 น. เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน
2.ตลอดเทศกาลมหาพรตขอเชิญร่วมพิธีเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 น.
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. และ เวลา 17.00 น. สำหรับภาษาจีน วันอาทิตย์ เวลา 10.30 น.
3.กำหนดการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง
เริ่มวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2019 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
คุณครูจันทร์เพ็ญ / สำนักงานวัด
– เตรียมรับศีลมหาสนิทสำหรับนักเรียน จบชั้น ป.3 ในปีนี้
– เตรียมรับศีลกำลังสำหรับนักเรียน จบชั้น ป.6 ในปีนี้
– รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาปสำหรับนักเรียน จบชั้น ป.6 หรือ ผู้ได้รับศีลกำลังแล้ว
4.ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ให้ไปลงคะแนนในฐานคริสตชนที่ดี ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019
สำหรับผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า และ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 สำหรับผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป

.: ข้อกำหนดพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องการจำศีลในเทศกาลมหาพรต
เพื่อพี่น้องจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต ดังนี้
ขอให้พี่น้องได้ปฏิบัติตามจิตตารมณ์ขอพระศาสนจักรดังต่อไปนี้
1.พระบัญญัติของพระเป็นเจ้า คริสตชนทุกคนต้องชดเชยใช้โทษบาปของตนตามวิธีของแต่ละคน และเพื่อการปฏิบัติร่วมกัน จึงได้กำหนดวันชดเชยใช้โทษบาปซึ่งคริสตชนจะได้สวดภาวนาปฏิบัติกิจเมตตาปรานี และ ความรักเป็นพิเศษเสียสละตนเอง และทำหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์ (ม.1249)
2.ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต เป็นวันพลีกรรมในพระศาสนจักรทั่วไป (ม.1250)
3.ทุกวันศูกร์ตลอดปี ยกเว้นวันฉลองใหญ่ เป็นวันอดเนื้อ หรืออาหารอื่นตามข้อกำหนดของสภาพระสังฆราชฯ วันพุธรับเถ้าและวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันอดเนื้อ และ อดอาหาร (ม.1251)
4.คริตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร เป็นหน้าที่ของผู้อภิบาลและบิดามารดาที่ต้องอบรมผู้น้อยที่ยังไม่ต้องถือกฎการอดเนื้อและอดอาหาร ให้เข้าใจจิตตารมณ์ของการพลีกรรม (ม.1252)
สำหรับประเทศไทย อาศัยอำนาจตามมาตร 1253 ของกฎหมายพระศาสนจักร สภาพระสังฆราชฯ จึงกำหนดวิธีการอดเนื้อและอดอาหาร ดังต่อไปนี้
การอดเนื้อ : ผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามกำหนดนี้ ถือว่าได้ถือตามกฎการอดเนื้อ คือ
1.อดเนื้อ
2.ปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ อาทิ เดินรูป 14 ภาค เฝ้าศีลมหาสนิท สวดสายประคำ ฯลฯ
3.ปฏิบัติกิจเมตตาปรานี เช่น ให้ทานคนจน เยี่ยมคนเจ็บป่วย ฯลฯ
4.งดเว้นอาหาร หรือ สิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ อาทิ งดดื่มสุรา และ เบียร์ งดสูบบุหรี่
5.รู้จักอดออม และละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่าง ๆ
การอดอาหาร หมายถึง การรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว

.: ประมวลภาพกิจกรรม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และข้อความ ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
 เทิดเกียรติแม่พระ
(13-03-2019)
 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
(10-03-2019)
 พุธรับเถ้า
(06-03-2019)
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และงานแต่งงาน ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ
 เทิดเกียรติแม่พระ
(13-02-2019)
 มิสซาตรุษจีน
(09-02-2019)
 วันอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพ
(27-01-2019)
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
ตารางมิสซา
วันธรรมดา (จันทร์-เสาร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน
คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม

ภาพในอดีต

บทเพลง Fatima Choir