Get Adobe Flash player

.: บทเทศน์ | Youtube Channel

.: ข่าวประชาสัมพันธ์ | Announcement
ฟาติมาสาร [ออนไลน์] อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา (23-02-2020)
1.ขอเชิญร่วมพิธีโปรยเถ้าเข้าสู่เทศกาลมหาพรต วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020
ในมิสซา เวลา 19.00 น. ผู้ที่ไม่สามารถร่วมพิะในวันพุธรับเถ้าได้ สามารถรับการโปรยเถ้าหลังมิสซา
ในวันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 (ทุกมิสซา)
2.ขอเชิญพี่น้องพลีกรรม จำศีล อดอาหาร ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020
เข้าสู่เทศกาลมหาพรต รายละเอียดดูได้จากฟาติมาสารประจำอาทิตย์นี้
3. ขอเชิญชวนพี่น้องรับกระบอกเก็บออม ในโอกาสเข้าสู่เทศกาลมหาพรต
ตามจิตตารมณ์มหาพรตช่วยเหลือผู้ยากไร้ และ ส่งคืนทางวัดวันสมโภชปัสกา (12.เม.ย.2020)
4.ตลอดเทศกาลมหาพรตขอเชิญร่วมพิธีเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 น.
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. และ เวลา 17.00 น. / สำหรับภาษาจีน 10.30 น.
5.ขอเชิญร่วมอบรมผู้ช่วยพิธีกรรม เขต 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 ถึง วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020
ณ บ้านคลองโคนรีสอร์ท ท่านใดสนใจสามารถลงชื่อได้ที่สำนักงานวัด
6.ขอเชิญเยาวชนร่วมค่ายปัสกา “เยาวชนตามรอยเท้า พระคริสต์เป็นผู้จาริก
ประกาศความเชื่อ” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020
ณ วัดเซนต์หลุยส์ ท่านใดสนใจสามารถลงชื่อได้ที่สำนักงานวัด
หมดเขตรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020
7.กำหนดการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง
เริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2020
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ครูจันทร์เพ็ญ หรือ ที่สำนักงานวัด

.: ข้อกำหนดของพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องการจำคีลในเทศกาลมหาพรต
เพื่อพี่น้องจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต
ดังนั้น ขอให้พี่น้องได้ปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของพระศาสนจักร ดังต่อไปนี้
1.ตามบัญญัติของพระเป็นเจ้า คริสตชนทุกคนต้องชดเชยใช้โทษบาปของตนตามวิธีการของแต่ละคน
และเพื่อการปฏิบัติร่วมกัน จึงได้กำหนดวันชดเชยใช้โทษบาปซึ่งคริสตชนจะได้สวดภาวนา
ปฏิบัติกิจเมตตาปรานี และ ความรักเป็นพิเศษเสียสละตนเอง และทำหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์ (ม.1249)
2.ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต เป็นวันพลีกรรมในพระศาสนจักรทั่วไป (ม.1250)
3.ทุกวันศุกร์ตลอดปี ยกเว้นวันฉลองใหญ่ เป็นวันอดเนื้อ หรืออาหารอื่นตามข้อกำหนด
ของสภาพระสังฆราชฯ วันพุธรับเถ้าและวันศุกรศักดิ์สิทธิ์ เป็นวันอดเนื้อและอดอาหาร (ม.1251)
4.คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ คริสตชนทุกคนที่มี
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร
เป็นหน้าที่ของผู้อภิบาลและบิดามารดาที่จะต้องอบรมผู้น้อยที่ยังไม่ต้องถือกฎ
การอดเนื้อและอดอาหาร ให้เข้าใจจิตตารมณ์ของการพลีกรรม (ม.1252)
สำหรับประเทศไทย อาศัยอำนาจตามมาตรา 1253 ของกฎหมายพระศาสนจักร สภาพระสังฆราชฯ
จึงกำหนดวิธีการอดเนื้อและอดอาหาร ดังต่อไปนี้
การอดเนื้อ คือ
ก.อดเนื้อ
ข.ปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ อาทิ เดินรูป 14 ภาค เฝ้าศีลมหาสนิท สวดสายประคำ ฯลฯ
ค.ปฏิบัติกิจเมตตาปรานี เช่น ให้ทานคนจน เยี่ยมคนเจ็บป่วย ฯลฯ
ง.งดเว้นอาหาร หรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ อาทิ งดดื่มสุราและเบียร์ งดสูบบุหรี่
จ.รู้จักอดออม และละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ
การอดอาหาร หมายถึง การรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว

.: ประมวลภาพ | Gallery
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม
มิสซาวันอาทิตย์ + โปรดเจิมศีล
ผู้สูงอายุ (23-02-2020)
กิจกรรมวันเด็กย้อนหลัง
(15-02-2020)
มิสซาวันอาทิตย์ 09.00 น.
(16-02-2020)
ในภาพอาจจะมี 4 คน ในภาพอาจจะมี 7 คน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
เทิดเกียรติแม่พระ
(13-03-2020)
มิสซาวันอาทิตย์ + ล้างบาป
+ รับศีลมหาสนิท (09-02-2020)
พิธีเสกเทียน + มิสซาวันอาทิตย์
(02-02-2020)
| ภาพทั้งหมด |
ปีพระวาจาของพระเจ้า

Pope Visit Thailand

Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
ตารางมิสซา
วันธรรมดา (จันทร์-เสาร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน
เดินรูป 14 ภาค

ในภาพอาจจะมี 2 คน

คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม

ภาพในอดีต

บทเพลง Fatima Choir