Get Adobe Flash player

“พระเยซูเจ้าทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นมา ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้า 

ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปัง ส่งให้บรรดาศิษย์นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน” (ลก 9:16)

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

[2016] ฟาติมาสาร - สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (29-05-2016)  

เปิดเรียนคำสอนคริสตชนผู้ใหญ่ ติดต่อได้ที่ สำนักงานวัด 0-2245-1039

ติดต่อล้างบาป ติดต่อได้ที่ สำนักงานวัด โทร. 0-2245-1039

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

ตารางมิสซา

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ประวัติผู้ก่อตั้งวัด
 • ความเป็นมา
 • กลุ่มพระวาจา

การรับเข้าเป็นคริสตชน

 • พิธีต้อนรับผู้เตรียม
 • พิธีเลือกสรร
 • พิจารณาความตั้งใจ 1
 • พิจารณาความตั้งใจ 2
 • พิจารณาความตั้งใจ 3
 • พิธีเอฟฟาธา
 • พิธีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่

ลิงค์คาทอลิก